Τι είναι το European Road Safety Charter

Για την Ευρώπη, η οδική ασφάλεια αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας. Για αυτό το λόγο η οδική ασφάλεια λαμβάνει ολοένα και περισσότερη προσοχή, υποκινώντας αρμόδιους φορείς και επιχειρήσεις να συμβάλουν προκειμένου να γίνουν οι δρόμοι μας ασφαλέστεροί.

Για όλα τα Κράτη Μέλη, η οδική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ιδρύματα, ενώσεις καθώς και εταιρείες συμμετέχουν καθημερινά, με ποικίλες ενέργειες προκειμένου να μειωθούν τα δυστυχήματα στο Ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών, έχει αναλάβει πρωταρχικό ρόλο στην όλη προσπάθεια, θέλοντας να παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές, έτσι ώστε να κάνουν την προσωπική τους δέσμευση για το θέμα της οδικής ασφάλειας γνωστή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την οδική ασφάλεια δεν είναι απλώς ένα έγγραφο δημοσιοποίησης μιας πολιτικής. Είναι μια πρόσκληση προκειμένου να αναληφθούν συγκεκριμένες ενέργειες, να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα αλλά και να προβληθεί η ανάγκη μείωσης των οδικών δυστυχημάτων.

Με την συμμετοχή σας στην πρωτοβουλία αυτή του Hellenic Logistics Association, και κατά συνέπεια στο European Road Safety Charter, θα βοηθήσετε να βελτιωθεί η Ευρωπαϊκή εξειδίκευση στο θέμα της οδικής ασφάλειας, ενώ παράλληλα θα προσθέσετε μια Ευρωπαϊκή διάσταση στις μελλοντικές σας δράσεις.

Οι τομείς που μπορούν οι συμμετέχοντες να συνεισφέρουν είναι οι εξής:
• Συμπεριφορά Χρηστών
• Ασφάλεια Οχημάτων
• Ασφάλεια Υποδομών
• Επαγγελματική Μεταφορά
• Αίτια Ατυχημάτων

Είστε στρατηγικά δεσμευμένος στο θέμα της οδικής ασφάλειας όταν επιθυμείτε να:
• Αναλάβετε μέτρα που θα συνεισφέρουν στη μείωση του αριθμού δυστυχημάτων στο οδικό δίκτυο. (1η Αρχή)
• Συμπεριλάβετε δράσεις για την οδική ασφάλεια, μεταξύ των κριτηρίων που σας βοηθούν για να λάβετε αποφάσεις. (2η Αρχή)
• Μοιραστείτε πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα των προληπτικών μέτρων και άλλων μέτρων ανακούφισης των αποτελεσμάτων. (3η Αρχή)
• Αναζητήσετε συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου να αποτρέψετε τα δυστυχήματα στο οδικό δίκτυο. Δράσεις σε πεδία όπως εκπαίδευση και πληροφόρηση οδηγών, εξοπλισμός οχημάτων και εργονομία, καθώς και υποδομές. (4η Αρχή)

Ενεργά συνεισφέρετε στην οδική ασφάλεια όταν:
• Αναπτύσσετε και εφαρμόζετε τεχνολογίες που μειώνουν τον αντίκτυπο των οδικών δυστυχημάτων. (5η Αρχή)
• Συνεισφέρετε στην ανάπτυξη μέσων για την ομοιόμορφη, συνεχή και κατάλληλη παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. (6η Αρχή)
• Ενθαρρύνετε δράσεις συνεχούς εκπαίδευσης. (7η Αρχή)
• Συνεισφέρετε στη κατανόηση των αιτιών, συνθηκών καθώς και των συνεπειών των ατυχημάτων. (8η Αρχή)
• Διασφαλίζετε αποτελεσματική και υψηλής ποιότητας φαρμακευτική, ψυχολογική καθώς και νομική αρωγή στα θύματα των δυστυχημάτων. (9η Αρχή)

Επιθυμείτε να εκτιμηθούν και να μοιραστούν αποτελέσματα όταν:
• Αποδέχεστε μια αξιολόγηση, η οποία τηρεί τους κανόνες της εμπιστευτικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια.
 
Copyright © 2005, Hellenic Logistics Association | Τελευταία ενημέρωση: | Υπεύθυνος site: webmaster